1. Hjelpesenter
  2. Innkreving av leie

Hvordan kan leietaker betale fra bank i utlandet?

Når vi sender ut varsel om ny faktura inneholder meldingen link til informasjon om hvordan en kan betale fra utlandet. Vi anbefaler at leietakere betaler leie fra utlandet via WISE slik at man slipper gebyr for overføringen. Dersom betaling via WISE ikke lar seg gjøre, kan man betale via bankoverføring med IBAN og SWIFT. Leietaker må dekke gebyret det koster oss å motta slike betalinger. Gebyret er 50 kr per betaling.

Uansett hvordan leietaker betaler, er det viktig at KID-nummer oppgis som referanse i betalingen. Hvis ikke vil det ta lengre tid før utleier får pengene på sin konto, da slike innbetalinger må matches manuelt av oss.

NB! Hybel oppgir kun IBAN i betalingsinformasjonen. Dette er tilstrekkelig for å betale via WISE, og de fleste nettbanker vil også automatisk hente BIC/SWIFT kode hvis IBAN oppgis. Hvis leietaker trenger BIC/SWIFT kode for å utføre betalingen kan denne søkes opp via iban.com


English:

When we send out a notice of a new invoice, the message contains a link to information on how one can pay from abroad. We recommend that tenants pay rent from abroad via WISE so that they avoid fees for the transfer. If payment via WISE is not possible, one can pay via bank transfer with IBAN and SWIFT. The tenant must cover the fee it costs us to receive such payments. The fee is NOK 50 per payment.

No matter how the tenant pays, it is important that the KID number is provided as a reference in the payment. Otherwise, it will take longer before the landlord receives the money in their account, as such payments have to be manually matched by us.

NOTE! Hybel only provides the IBAN in the payment information. This is sufficient for payment via WISE, and most online banks will also automatically retrieve the BIC/SWIFT code if the IBAN is provided. If the tenant needs the BIC/SWIFT code to make the payment, it can be looked up on iban.com.