Hva er utleieforsikring?

Ved mislighold i leieforholdet er det en stor fordel å ha en utleieforsikring, da det er vanlig at depositum eller garanti ikke dekker hele tapet.

Hybel tilbyr en utleieforsikring fra Tryg som dekker ubetalt husleie på inntil 6 måneder, skade på husrom på inntil 250.000 kr og utgifter i forbindelse med fravikelse på inntil 30.000 kr. Utleiers egenandel er leietakers depositum/garanti - minimum et beløp tilsvarende tre måneders leie.

Utleieforsikringen tilbys kun til utleiere som har Hybel Premium og kan ikke bestilles på leieforhold der det har vært rettet krav eller foreligger pågående mislighold.

Tilfeller som kan gi rett til erstatning

SKADE PÅ HUSROM

Direkte økonomisk tap jf. husleieloven paragraf 5-8, samt paragraf 10-2 og 10-3. Erstatningen er begrenset til 250.000 kroner per
skadetilfelle. Det økonomiske tap er også begrenset til den sum som er avgjort ved rettskraftig avgjørelse eller ved skriftlig aksept
fra leietaker.

Følgende er ikke dekket
• Skader som skyldes alminnelig slitasje under bruk
• Økonomisk tap som påløper som følge av annet enn skade
• Utgifter til vedlikehold eller forbedringer

UBETALT HUSLEIE Økonomisk tap ved at leier ikke betaler avtalt husleie i henhold til leieavtalen. Egenandelsperioden fremgår av forsikringsbeviset.
Dekningen gjelder fra egenandelsperioden er utløpt og til ny leiekontrakt er inngått, oppad begrenset til 6 måneders husleie.
Erstatning for leietap ytes kun én gang per leietaker.
UTKASTELSE Rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med iverksettelse og gjennomføring av utkastelse hvis leieboer ikke flytter ut av
boligen når leieforholdet er avsluttet, eller ved brudd på leieavtalen. Forsikringen omfatter også utgifter knyttet til advokatbistand ved utkastelse. Erstatningen er begrenset til 30.000 kroner per skadetilfelle.

Du finner fullstendige vilkår på https://hybel.no/utleieforsikring/vilkar/

Mer info:

Hva koster utleieforsikring?